K-Supermarket tarjoukset - 24.01. - 27.02.2024 - sivu 29 *

thumbnail - K-Supermarket tarjoukset  - 24.01.2024 - 27.02.2024 - Tarjoustuotteet - voi. Sivu 29.
29 / 85

* Tarjous ei välttämättä ole voimassa kaikissa paikallisissa myymälöissä

Näytä lisää

Tuotteet tässä tarjouslehdessä

 
TEKSTI MARIANNE MANNILA KUVAT GETTY IMAGES JA HAASTATELTAVA 1. Milloin kesätyöhaut aukeavat? Kaupan ala on suurin työllistäjä Suo- messa, ja K-ryhmä tarjoaa jälleen tu- levana kesänä tuhansia kesätyöpaik- koja työuransa aloittaville nuorille. Suurin osa K-ryhmän kesätyöpaikois- ta tulee hakuun helmikuun alkuun mennessä. Paikat löytyvät hakuaika- na osoitteesta kesko.fi/kesatyo. Imatralaisessa K-Rauta Rauta- pertissä on panostettu viime vuosina kesätyöntekijöiden rekrytointiproses- siin. Myös tulevana kesänä kaupalla aloittaa monia uusia kasvoja. Kaup- pias Anu Ihalainen kertoo, että avoi- mia hakuja kannattaa seurata K-ryh- män rekrytointisivuston lisäksi esi- merkiksi kauppojen somekanavista. - Rautakaupassa sesonki alkaa jo huhtikuussa, joten aloitamme rekry- toinnin heti vuodenvaihteen jälkeen. Meille voi kävellä sisään rohkeasti sa- nomaan käsipäivää, mutta sähköinen hakemus toimii myös hyvin. 2. Miten löytää omannäköinen kesätyö? Työmahdollisuudet kaupan alalla ovat moninaiset. Kesätyö voi olla ensimmäinen askel uralla esimer- kiksi urheilutuotteiden tai digipal- veluiden osaajaksi. Etenemisvaihto- ehtoja on monia niin kaupoissa kuin asiantuntijatehtävissäkin. - Onhan niitäkin tarinoita, että on tultu kesätöihin kauppaan ja myö- hemmin päädytty itse kauppiaaksi, Ihalainen sanoo. K-ryhmä tarjoaa erilaisia työtehtä- viä K-ruoka- ja rautakauppojen lisäksi Intersporteissa ja Budget Sporteissa, Neste K-asemilla, Onninen Express -myymälöissä, logistiikkakeskuksissa, tukuissa ja toimistoissa. Myös työ- suhdemuotoja on tarjolla kokopäiväi- sestä osa-aikaiseen. 4 KYSYMYSTÄ KAUPAN ALAN KESÄTÖISTÄ Kesätyön hakeminen on ajankohtaista juuri nyt. Millainen on hyvä kesätyöntekijä, entä miten nuoria tuetaan K-ryhmässä työuran ensiaskeleilla? 3. Millaisia ominaisuuksia kaupan alan kesätyön- tekijöiltä halutaan? Anu Ihalainen korostaa arvostavansa hakijoissa asiakaspalvelutaitoja sekä halua oppia. Perehdytys annetaan aina tehtäväkohtaisesti eikä kaikkea tarvitse osata etukäteen. - Hakemuksessa kannattaa tieten- kin nostaa esiin, jos erikoisosaamista löytyy vaikka harrastuksen kautta jol- tain tietyltä osa-alueelta. Monesti ajatellaan, että kesätöi- hin vaaditaan täysi-ikäisyyttä, mut- ta tehtäviä löytyy myös nuoremmille. K-ryhmä on ollut esimerkiksi viitenä vuotena peräkkäin pääyhteistyökump- panina 4H-yhdistyksen Ysit töihin -toiminnassa. Lukuvuonna 2022-2023 toimintaa järjestettiin 135 kunnan alueella, ja tuloksena työllistyi yhteen- sä noin 10 000 ysiluokkalaista. Jopa puolet K-ryhmän kesätyöntekijöistä on alle 18-vuotiaita. Eniten alle 18-vuotiaita kesätyöntekijöitä työskentelee K-ruoka- ja -rautakaupoissa. VINKKI! "Hae sellaista kesätyö- paikkaa, joka aidosti kiinnostaa. Minulle Intersport tuntui luon- tevalta vaihtoehdolta, sillä olen harrastanut urheilua koko ikäni. Suosittelen laittamaan rohkeasti videohake- muksen suoraan kaup- piaalle. Videolla pääsee esittelemään hyvin omaa persoonaa!" ILKKA CARLSON, INTERSPORT LIELAHTI 4. Mitä erityistä K-ryhmä tarjoaa kesätyöläisille? Kesätyö on usein nuorten ensimmäi- nen kosketus työelämään, joten se määrittelee pitkälti sen, millaisena he työelämän näkevät. Myös Anu Ihalai- nen tietää, kuinka paljon ensimmäinen työpäivä nuorta jännittää. - Meillä järjestetään keväällä aina perehdytyspäivä, jolloin kaikki kesä- työntekijät pääsevät tapaamaan toi- sensa ennen töiden alkua. Perehdytys- päivässä käymme läpi perusasiat ihan siitä lähtien, miten työpaikan avaimet toimivat. Osana nuorten kesätyökokemuk- sen kehittämistä K-ryhmä on koulut- tanut viime vuosina yli 1500 työpaik- kaohjaajaa. Työpaikkaohjaajan tehtä- vänä on ottaa uudet tulijat vastaan ja perehdyttää heidät työhön. Myös Ihalaisen kaupalla toimivat koulutetut työpaikkaohjaajat, jotka pi- tävät huolen siitä, että kesätyönteki- jät saavat tarvittavaa tukea. Kauppias korostaa myös pienten asioiden mer- kitystä turvallisen työympäristön luo- misessa. K-Rauta Rautapertissä uu- sien kesätyöntekijöiden kuvat ja nimet tulostetaan etukäteen taukohuoneen seinälle, jotta kasvot tulevat koko työ- yhteisölle tutuiksi. - Tällä tavoin saamme luotua uusil- le kesätyöntekijöille tervetulleen olon, kauppias summaa. PIRKKA 29

Muut tarjouslehdet K-Supermarket

Uusimmat tarjouslehdet