K-citymarket tarjoukset - 24.01. - 27.02.2024 - sivu 29 *

thumbnail - K-citymarket tarjoukset  - 24.01.2024 - 27.02.2024 - Tarjoustuotteet - voi. Sivu 29.
29 / 85

* Voimassa kaikissa K-citymarket-toimipisteissä.

Näytä lisää

Tuotteet tässä tarjouslehdessä

 
TEKSTI MARIANNE MANNILA KUVAT GETTY IMAGES JA HAASTATELTAVA 1. Milloin kesätyöhaut aukeavat? Kaupan ala on suurin työllistäjä Suo- messa, ja K-ryhmä tarjoaa jälleen tu- levana kesänä tuhansia kesätyöpaik- koja työuransa aloittaville nuorille. Suurin osa K-ryhmän kesätyöpaikois- ta tulee hakuun helmikuun alkuun mennessä. Paikat löytyvät hakuaika- na osoitteesta kesko.fi/kesatyo. Imatralaisessa K-Rauta Rauta- pertissä on panostettu viime vuosina kesätyöntekijöiden rekrytointiproses- siin. Myös tulevana kesänä kaupalla aloittaa monia uusia kasvoja. Kaup- pias Anu Ihalainen kertoo, että avoi- mia hakuja kannattaa seurata K-ryh- män rekrytointisivuston lisäksi esi- merkiksi kauppojen somekanavista. - Rautakaupassa sesonki alkaa jo huhtikuussa, joten aloitamme rekry- toinnin heti vuodenvaihteen jälkeen. Meille voi kävellä sisään rohkeasti sa- nomaan käsipäivää, mutta sähköinen hakemus toimii myös hyvin. 2. Miten löytää omannäköinen kesätyö? Työmahdollisuudet kaupan alalla ovat moninaiset. Kesätyö voi olla ensimmäinen askel uralla esimer- kiksi urheilutuotteiden tai digipal- veluiden osaajaksi. Etenemisvaihto- ehtoja on monia niin kaupoissa kuin asiantuntijatehtävissäkin. - Onhan niitäkin tarinoita, että on tultu kesätöihin kauppaan ja myö- hemmin päädytty itse kauppiaaksi, Ihalainen sanoo. K-ryhmä tarjoaa erilaisia työtehtä- viä K-ruoka- ja rautakauppojen lisäksi Intersporteissa ja Budget Sporteissa, Neste K-asemilla, Onninen Express -myymälöissä, logistiikkakeskuksissa, tukuissa ja toimistoissa. Myös työ- suhdemuotoja on tarjolla kokopäiväi- sestä osa-aikaiseen. 4 KYSYMYSTÄ KAUPAN ALAN KESÄTÖISTÄ Kesätyön hakeminen on ajankohtaista juuri nyt. Millainen on hyvä kesätyöntekijä, entä miten nuoria tuetaan K-ryhmässä työuran ensiaskeleilla? 3. Millaisia ominaisuuksia kaupan alan kesätyön- tekijöiltä halutaan? Anu Ihalainen korostaa arvostavansa hakijoissa asiakaspalvelutaitoja sekä halua oppia. Perehdytys annetaan aina tehtäväkohtaisesti eikä kaikkea tarvitse osata etukäteen. - Hakemuksessa kannattaa tieten- kin nostaa esiin, jos erikoisosaamista löytyy vaikka harrastuksen kautta jol- tain tietyltä osa-alueelta. Monesti ajatellaan, että kesätöi- hin vaaditaan täysi-ikäisyyttä, mut- ta tehtäviä löytyy myös nuoremmille. K-ryhmä on ollut esimerkiksi viitenä vuotena peräkkäin pääyhteistyökump- panina 4H-yhdistyksen Ysit töihin -toiminnassa. Lukuvuonna 2022-2023 toimintaa järjestettiin 135 kunnan alueella, ja tuloksena työllistyi yhteen- sä noin 10 000 ysiluokkalaista. Jopa puolet K-ryhmän kesätyöntekijöistä on alle 18-vuotiaita. Eniten alle 18-vuotiaita kesätyöntekijöitä työskentelee K-ruoka- ja -rautakaupoissa. VINKKI! "Hae sellaista kesätyö- paikkaa, joka aidosti kiinnostaa. Minulle Intersport tuntui luon- tevalta vaihtoehdolta, sillä olen harrastanut urheilua koko ikäni. Suosittelen laittamaan rohkeasti videohake- muksen suoraan kaup- piaalle. Videolla pääsee esittelemään hyvin omaa persoonaa!" ILKKA CARLSON, INTERSPORT LIELAHTI 4. Mitä erityistä K-ryhmä tarjoaa kesätyöläisille? Kesätyö on usein nuorten ensimmäi- nen kosketus työelämään, joten se määrittelee pitkälti sen, millaisena he työelämän näkevät. Myös Anu Ihalai- nen tietää, kuinka paljon ensimmäinen työpäivä nuorta jännittää. - Meillä järjestetään keväällä aina perehdytyspäivä, jolloin kaikki kesä- työntekijät pääsevät tapaamaan toi- sensa ennen töiden alkua. Perehdytys- päivässä käymme läpi perusasiat ihan siitä lähtien, miten työpaikan avaimet toimivat. Osana nuorten kesätyökokemuk- sen kehittämistä K-ryhmä on koulut- tanut viime vuosina yli 1500 työpaik- kaohjaajaa. Työpaikkaohjaajan tehtä- vänä on ottaa uudet tulijat vastaan ja perehdyttää heidät työhön. Myös Ihalaisen kaupalla toimivat koulutetut työpaikkaohjaajat, jotka pi- tävät huolen siitä, että kesätyönteki- jät saavat tarvittavaa tukea. Kauppias korostaa myös pienten asioiden mer- kitystä turvallisen työympäristön luo- misessa. K-Rauta Rautapertissä uu- sien kesätyöntekijöiden kuvat ja nimet tulostetaan etukäteen taukohuoneen seinälle, jotta kasvot tulevat koko työ- yhteisölle tutuiksi. - Tällä tavoin saamme luotua uusil- le kesätyöntekijöille tervetulleen olon, kauppias summaa. PIRKKA 29

Muut tarjouslehdet K-citymarket

Uusimmat tarjouslehdet